Wednesday, August 23, 2017
Goencho Pai – Bor: Manuel Fernandes, Ponnsulem Kannkonn
Monday - Jan 19, 2015
Goencho Pai – Bor: Manuel Fernandes, Ponnsulem Kannkonn
Ali babachea challis chorano,
Korat Goenchea pai-k noman,
Tannem Goem sambaul'llem mhunn,
Tumi aiz zale mahan.......
.
Sim-sim ugod dhar,
Maguir chorancho bhorte -bhar,
Khaun pieun mouza mar,
Goem chorun kortat kabar.........
 
Pai-n rakhun dovorlem ghor,
Dekun disle challis chor,
Nam tor zaupache,
Gandhijiche tin makodd....
 
Ghaltat Goeant ghumxonnam,
Vazoil'llea porim kolvotannim payzonnam,
Maharastrant gelear tumkam,
Mus pasun hungcho nam.......
 
Atam tori magat pai-k borem,
Takach lagun podlam tumkam sarem,
Tannem Goem dovorlem vegllem,
Aiz Challis choranchem aitench paulem....
.
Goem samballpachi pai-chi asli opekxa,
Punn chorani kelea tachi durdoxa,
Goem chorun pai-k dilea sojea,
Atam tori pai-cho putlo ubharun,
Korat tachi pujea.....

Back
No comments posted...
Leave a Comment
* Name
* Email (will not be published)
*
* Enter verification code
* - Required Fields